fotos boekpresentatie 4Deze week presenteerden we het boek Binnen in de stad in de hal van de Rotterdamse Schouwburg. De perfecte locatie voor dit boek. Immers het boek beschrijft de potenties van private plekken, meestal overdekt die toch een onderdeel vormen het publiek domein. In het programma van de presentatie schetste Matthijs de Boer – de auteur van het boek – de stedenbouwkundige betekenis van dit soort plekken voor het stedelijk leven.

Lees meer...

compendium-cover-voorkaftHet klinkt een beetje voorbarig om te spreken over het succes van een boek dat pas volgende week verschijnt. Maar het Compendium for the civic economy heeft dan ook een voorgeschiedenis. Ruim een jaar geleden verscheen de eerste editie van dit boek in Engeland in eigen beheer en in een beperkte oplage. Het boek presenteert 25 ‘trailblazers/wegbereiders’  voor nieuwe vormen van lokale economie en maatschappelijk ondernemerschap. En het vat de conclusies daaruit samen: wat we kunnen leren van nieuwe vormen van organisatie, samenwerking en gemeenschapsfinanciering.

Typisch een boek dat precies op het juiste moment het juiste onderwerp brengt. Het Compendium  blijkt de katalysator te zijn in een ontwikkeling die overal in de westerse wereld snel aan betekenis wint. Het boek is een inspiratiebron en de sleutel bij informatie uitwisseling over sterke en zwakke punten van dit soort initiatieven. ‘Lessons learned’ is niet voor niks het afsluitende hoofdstuk van het boek. Die eerste editie was snel uitverkocht, maar ook omdat het boek was te downloaden groeide de populariteit, zeker ook in Nederland. Dat is ook te danken aan mede-samensteller Joost Beunderman van het Londense ontwerp- en onderzoeksbureau 00:/. Hij is een veelgevraagd spreker in Nederland en ook al is het boek Engelstalig, het is natuurlijk prettig om iemand te hebben die het in het Nederlands uit kan leggen.

Lees meer...

HoutenBlog

Over drie weken gaat de trancityxvaliz publicatie Atlas nieuwe steden - De verstedelijking van de groeikernen naar de drukker. In een analyse van negen steden geven Arnold Reijndorp, Like Bijlsma en Ivan Nio (met foto’s van Theo Baart) een beeld van de groeikern; met hoofdstukken over de Gedachte stad, Geplande stad, Ontworpen stad, Gemaakte stad, Geleefde stad en Toekomstige stad. Ergens in alle tekst trof me een passage die kenmerkend mag zijn voor de benadering in dit boek.

 

Twee vertogen
'De discussie over de sociale dynamiek in de nieuwe steden heeft te maken met twee dominante vertogen. Om te beginnen is er het vertoog dat de nieuwe steden nog niet stedelijk genoeg zijn. Wat zou ontbreken zijn bepaalde voorzieningen, een historische gelaagdheid, een evenwichtige bevolkingsopbouw en groepen als studenten en creatieve stedelingen. De nieuwe steden hebben nog niet het juiste evenwicht bereikt. Het tweede vertoog gaat over het verval. De nieuwe steden raken uit balans, de sociaaleconomische indicatoren staan op rood. Daardoor staan ze te hoog op de lijstjes met achterstandsscores. Er komen steeds meer kansarme en laagopgeleide huishoudens, de sociale onveiligheid neemt toe. De nieuwe steden krimpen. De sociale cohesie verbrokkelt.

Statistiek
Beide vertogen zijn gebaseerd op statistische gegevens en geven reële tendensen weer. Toch belichten ze slechts een deel van de sociale dynamiek in de nieuwe stad.

Lees meer...

Prinzessinnengarten Berlijn Marco Clausen - Prinzessinnengarten

Met enige verbazing zie ik ‘stadslandbouw’ nog steeds stijgen in populariteit. Overal ontstaan nieuwe projecten. En de weerslag daarvan vinden we terug in de pers, niet zozeer in de vakbladen, maar juist in de landelijke kranten zijn grote stukken te vinden. De ‘Dag van de Architectuur gaat over twee weken ook over ‘architectuur en voedsel’. En toen ik in de zaterdagse glossy bijlage van het 'Financieele Dagblad' een groot artikel met fraaie foto’s van New Yorkse daktuinen zag realiseerde ik me dat er niemand te vinden is die er iets op tegen  heeft. Ik ook niet, integendeel, ik wordt net als al die andere mensen enthousiast en optimistisch van de moestuin in de stad. Maar ik vraag me wel af waarom het zo werkt. Gelukkig ben ik als uitgever bezig met de ontwikkeling van een boek over stadslandbouw. En met het voortschrijden van het werk aan dat boek ontstaat ook enig zicht op de betekenis.

Boek in wording
Afgelopen winter werd ik benaderd door Francesca Miazzo, enthousiast  trekker van de  CITIES Foundation. Dit Amsterdamse initiatief is al jaren bezig met stadslandbouw, niet alleen met uitleggen hoe je het doet, maar ook met uitzoeken wat nu de waarde er van is. Het boek dat Francesca en Mark Minkjan voor CITIES samenstellen en dat Trancity uitgeeft bevat een dertigtal beknopte documentaties in West-Europa en de VS, van omvorming van braakliggende terreinen tot daktuinen. Maar minstens zo belangrijk zijn twintig essays waarin de betekenis van stadslandbouw wordt onderzocht in een aantal verschillende ‘domeinen’ die relevant zijn in stedelijke ontwikkeling. Wat is de economische betekenis (lokaal ondernemerschap, werkgelegenheid) en de sociale waarde ( verbindt zeer uiteenlopende groepen). Welk perspectief ontstaat op architectuur en stedenbouw (vergroening, rijkere openbare ruimte), nieuwe wijkaanpak (ontwikkeling lokale veerkracht) en de ontwikkeling van duurzame innovaties (naar een klimaat neutrale stad).

Lees meer...

Boeken2Terwijl de boekenmarkt ernstig te lijden heeft van de economische crisis profileert Trancity zich juist nu weer nadrukkelijk als uitgever van boeken over stedelijke ontwikkelingen. De nieuwe samenwerking met Valiz en ook het verdwijnen van andere uitgevers op dit gebied maakt dat ik steeds meer verzoeken krijg om nieuwe publicaties uit te brengen. Maar tegelijkertijd wordt me ook gevraagd of dat wel zo verstandig is op dit moment. Laten we eerst even kijken wat er aan de hand is.

Krimp
De Nederlandse boekenmarkt is aan het krimpen. Na een tweetal jaren waarin de totale omzet met een procent of 5 per jaar achteruitging, is het eerste kwartaal van 2012 tamelijk dramatisch: een omzetverlies van 20 procent. Voor de literaire fictie is het meer, voor informatieve non-fictie wat minder. Dit is krimp op een consumentenmarkt, waar uitgevers, maar vooral ook de boekhandel last van heeft. Voor het soort boeken dat Trancity maakt is het omzetverlies nog sterker. We maken vakboeken voor disciplines die het behoorlijk moeilijk hebben. Bureaus voor architectuur en stedenbouw zijn drastisch ingekrompen. Bij corporaties en ontwikkelaars ligt de boel stil. Op zorg en welzijn wordt bezuinigd en ook bij lokale overheid zet de krimp in. De hele sector waar Trancity zich op richt heeft financiële problemen. En dat is te merken in de gemiddelde verkochte oplage van de boeken die verschijnen. Die is in onze sector inmiddels misschien wel gehalveerd in vergelijking met een aantal jaren geleden. En dan hebben we het nog niet eens over factoren die mede bepalend zijn voor de toekomst van het boek: ontlezing, internet, e-books. Op dit moment is dat in onze specialismen nog niet echt een factor van belang maar dat kan veranderen zodra bijvoorbeeld de e-readers of de tablets geschikter worden voor de combinatie van lezen en beelden kijken. Heeft het nog zin om boeken uit te geven over stedelijke zaken.

Lees meer...

Nio3 CustomGisteravond, 10 april, was dan eindelijk het debat ‘De levendige stad’, naar aanleiding van het spraakmakende boek ‘Terug naar de stad’ van Jos Gadet. Kern van het debat was Amsterdam Nieuw West en hoe dat stadsdeel al dan niet onderdeel wordt van de ‘urban fabric’ van de binnenstad. Uitrollen van het centrum stedelijk milieu of uitbouwen van de eigen suburbane stedelijkheid.
Het debat kwam voort uit een heftige discussie op Twitter. Zie #dls12 en #terug naar de stad. Stad_Forum Amsterdam pikte die discussie op en organiseerde een fysieke bijeenkomst. Aan alle twitterverkeer tijdens en na de bijeenkomst te zien was het een ‘topdebat’. Leuk en levendig was het zeker en zoals initiatiefnemer Wouter Veldhuis meldde na afloop was het alleen al goed om deskundigen en bewoners uit Nieuw West en uit de binnenstad eens bij elkaar in één gesprek te hebben. Okay, dat is zeker de moeite waard. Maar over de uitkomst van het gesprek ben ik toch wat ambivalent. Zijn we inhoudelijk nu ook verder gekomen?

Lees meer...

atlasIn de architectuur en stedenbouw is de Rotterdam Maaskantprijs hoog aangeschreven. Het rijtje winnaars van deze tweejaarlijkse onderscheiding mag er wezen met recent o.a. Auke van der Woud, Adri Duivesteijn, Dirk Sijmons, Maarten Kloos en Carel Weeber. Winnaars zijn vaak kritische beschouwers van architectuur en stedenbouw en als het al ontwerpers zijn, dan hebben ook die zich onderscheiden door hun brede bemoeienis met het vakgebied. Vandaag werd bekendgemaakt dat daar in 2012 de naam van Arnold Reijndorp, langjarig partner in boeken en programma's, bijkomt. En dat is een felicitatie waard.

Arnold Reijndorp is zelfstandig onderzoeker en bijzonder hoogleraar sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkelingen van nieuwe stedelijke gebieden aan de Universiteit van Amsterdam. Het juryrapport roemt Arnold voor ‘zijn langdurige betrokkenheid bij en eigenzinnige fascinatie voor de sociaal-maatschappelijke aspecten van de gebouwde omgeving … en waardeert Reijndorp vooral als bruggenbouwer tussen gebruikers, ontwerpers en bestuurders. Het gaat om én de relevantie van zijn alledaagse observaties én de gave om die relevantie doeltreffend over te brengen.’ Wat mij betreft is de waardering die spreekt uit de toekenning van de Maaskantprijs een waardering voor de bijzondere positie die Arnold inderdaad inneemt tussen verschillende vakwerelden. Opgeleid in Delft als ontwerper, jarenlang werkzaam als stadssocioloog en inmiddels ook thuis in de wijze waarop wij zorg en welzijn stedelijk organiseren is de kwaliteit van zijn kennis en van zijn bijdrage aan het debat over de stad altijd origineel en altijd een stimulans om ‘verder’ en ‘dieper’ te denken. Zie verder het persbericht http://bit.ly/GD4mpm

Al vele jaren heb ik als uitgever met hem samengewerkt. Eerst bij NAi Uitgevers met titels als ‘Buitenwijk’, ‘Stadswijk – Stedenbouw en dagelijks leven’ en samen met Maarten Hajer: ‘Op zoek naar nieuw publiek domein’.  Sinds een jaar of vijf bij Trancity met titels als Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam en De alledaagse en de geplande stad (ook i.s.m met andere auteurs). Komende zomer verschijnt bij Trancity Atlas Nieuwe Steden – De verstedelijking van de groeikernen, een, durf ik nu al wel te zeggen, belangrijk boek over verleden en toekomst van de steden die we vanaf de jaren zeventig zijn gaan bouwen vanuit dorpskernen of zelfs helemaal nieuw in de polder.

Ik werk ook vaak samen met Arnold bij studieprogramma’s, zoals deSTADSWIJKstudies, die we zijn gestart toen we erachter kwamen dat veel professionals in de stedelijke ontwikkeling toch wat moeite hadden om zijn boek ‘Stadswijk’ helemaal uit te lezen en liever een studiedag bezochten met een paar pittige colleges. Op dit moment werk ik samen met Arnold en Bart Lammers aan Publieke Zaak – Publieke Ruimte, een programma waarin we de sociaalmaatschappelijke en economische ontwikkeling van onze publieke sector koppelen aan de stand van zaken in onze openbare ruimte.

waslijn visitekaart 3 CustomOp 5 april 2012 start deSTADSWIJKstudies6, een leergang die ik organiseer samen met Evelien Tonkens en Bart Lammers. ‘Herziening van de verzorgingsstaat – Vloek of zegen?’ is het thema van ons programma. In vier dagen met colleges en discussies gaan we op zoek naar de achtergrond van het concept ‘eigen kracht’ van burgers, op dit moment dé centrale doelstelling in elke transitie in de verzorgingsstaat.
De werving voor ons programma verloopt volgens plan en vooral ook prettig is de mooie mix van deelnemers. We hebben in gelijke mate corporatie, lokale overheid, zorg-welzijn, advies-intermediair en onderwijs-onderzoek vertegenwoordigd. Dat belooft dus een rijke discussie binnen onze leergang. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd ook nog in te schrijven. (Klik hier voor aanmelden en voor meer informatie over het programma.) 

Maar de discussie willen we ook graag voeren buiten de leergang 

We vragen ook degenen die niet inschrijven op ons programma om wel te reageren op de vragen die wij ons stellen in deSTADSWIJKstudies. Opinies en praktijkervaringen zijn welkom en worden gebruikt als voeding voor het college ‘van de theorie naar de praktijk’ van Evelien Tonkens dat een vast onderdeel is op elke dag. Maar ook willen we na afloop van de vierdaagse een verslag maken dat probeert een antwoord te zijn op de vraag ‘vloek of zegen’? Evelien Tonkens schreef een artikel over de vier thema’s van ons programma. Dat kunt u dat hier downloaden. Hieronder pak ik uit dat artikel de vier kwesties die leiden tot vier vragen. Uw antwoord op die vragen kunt u in het reactieformulier zetten. Maar een mailtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is ook zeer welkom.

Vier kwesties - Vier vragen
‘Eigen kracht’ van burgers is het bottom-up alternatief voor topdown beleid van overheid en  instituties zoals corporatie en welzijnswerk. Een aanlokkelijk perspectief. Zeggenschap bij burgers en professionals en niet bij overheden en instellingen ook. Biedt de ‘Big Society’ die uit Engeland is komen overwaaien inspiratie voor een nieuwe visie op burgerschap, gekoppeld aan een werkelijk activerende overheid? Vraag 1 is of het concept ‘eigen kracht’ van burgers een werkelijk nieuw perspectief biedt of dat het vooral een bezuinigingsinstrument zal zijn?

Lees meer...

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s