Inhoud
Kern van de publicatie zijn vier casussen die de complexiteit van een nieuwe omgang met ons landschap weergeven. Analyse, verkenning en conclusie zijn van toepassing op respectievelijk: Innovatieve economieën in de Kop van Noord-Holland; het metropolitane landschap; nieuwe visie op kust en badplaatsen; de omgang met werelderfgoed.
In een probleem stellend essay beschrijft Miranda Reitsma de urgentie en de complexiteit van de opgave om andere vormen te vinden voor de vernieuwing van natuur en landschap.
In een viertal interviews met provinciaal adviseurs voor ruimtelijke kwaliteit elders in het land worden de rol en mogelijkheden van de onafhankelijk adviseur verkend.
En tenslotte is er een hoofdstuk over de rol en het instrumentarium van de provincie bij de sturing van veranderingsprocessen in het landschap.

> Bestellen

Thema
Het Noord-Hollandse landschap verandert. Grote opgaven dienen zich aan: schaalvergroting in de landbouw, de plaatsing van windturbines, versterking van de zeewering, ruimte voor waterberging, ontwikkeling van de veenweiden en behoud van werelderfgoed. Tegelijkertijd zorgt de economische crisis dat de verstedelijkingsdruk wegvalt en de financiële dragers van gebiedsontwikkeling stilvallen. Bovendien zijn forse overheidsbezuinigingen op natuur en landschap op komst. Een nieuwe ontwerpbenadering is nodig om deze ingrijpende veranderingen de juiste plaats te geven. Deze publicatie onderzoekt de stand van zaken en geeft richting aan een nieuwe benadering.

Actualiteit
In de plannen van het huidige kabinet wordt de rol van de provincie in de ruimtelijke ordening en in de transformatie van het landschap belangrijker dan ooit. Met de Statenverkiezingen van 2011 op komst geeft deze publicatie inzicht in de rol en de opgave waar de provincies voor staan.

NieuweLandschappen_klein

Nieuwe landschappen
De Noord-Hollandse cultuur

Miranda Reitsma i.s.m. Mark Hendriks en Urban Synergy

Vormgeving: Eva Heisterkamp; paperback met stofomslag, 160 pagina's, 17 x 25 cm. ISBN 9789461053077

€ 26,20

Deze publicatie verscheen i.s.m. de Provincie Noord-Holland en de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. Het boek is gepresenteerd op het ‘Festival van de ruimte', een studiedag op 16 februari 2011.
> Meer informatie

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s